ČMKU = ČESKOMORAVASKÁ
KYNOLOGICKÁ UNIE

www.cmku.cz

ČMKU je kynlogická organizace v České republice, která zaštiťuje veškeré činnosti s kynologií společné. 

Je rozdělena do tří Plemenných knih, do kterých spadají jednotlivá plemena.


Jednotlivé úkony každé plemenné knihy popisujeme níže, jedná se především o vydávání průkazů původu, udělování šampionátů ČR, zápis informací do rodokmenu, registraci dovezených psů apod. 

ČMKU v rámci České republiky má na starosti: 
a) hájí zájmy kynologů a kynologie vůči exekutivním orgánům, orgánům státní správy a samosprávy, vůči dalším třetím osobám a v zastupitelských orgánech na všech stupních;

b) zabezpečuje vedení plemenných knih a vydávání průkazů původu psů;

c) je garantem za pravost průkazů původu psů;

d) vede registr názvů chovatelských stanic a zajišťuje jejich ochranu;

e) zabezpečuje provádění kontrol chovů a dokumentace podkladů pro zápis vrhů do plemenných knih, a to na všech úrovních. Kontrolní činnost členských právnických osob tím není dotčena;

f) pořádá mezinárodní výstavy a mezinárodní sportovní akce, jejichž zajištěním může pověřit některého člena za předem stanovených podmínek;

g) koordinuje kynologické akce a sestavuje jejich kalendářní plány;

h) zabezpečuje zkoušky, jmenování a další vzdělávání rozhodčích exteriéru, vede evidenci rozhodčích a čekatelů exteriéru, tyto jmenuje, odvolává, případně jim pozastavuje činnost. Obdobné úkony provádí pro rozhodčí výkonu prostřednictvím určených členských svazů či dalších členských subjektů;

i) vydává vzorové řády a směrnice;

j) uděluje šampionáty ČR;

k) projednává standardy národních plemen, ověřuje oficiální překlady a předává je členským subjektům;

l) ověřuje předpisy svých členů, zda jsou v souladu s předpisy FCI a normami ČMKU;

m) propaguje kynologii v tisku a sdělovacích prostředcích;

n) spolupracuje na poli ochrany zvířat s orgány státní správy, spolky a s dalšími organizacemi i jednotlivci;

 

o) zabezpečuje pro své členy odbornou a právní poradenskou činnost;

p) podává odborná vyjádření

q) zabezpečuje chov psů jednotlivých plemen v souladu s předpisy FCI a právními předpisy ČR. Chov lze 
realizovat jen prostřednictvím členských subjektů ČMKU. Začlenění dalšího plemene do řádného členského subjektu ČMKU podléhá souhlasu P ČMKU.

ČMKU v rámci mezinárodních styků má na starosti: 

a) je výhradním zástupcem České republiky v FCI;

b) má výhradní právo a povinnost hájit zájmy svých členů;

c) deleguje své představitele na zasedání FCI a podává návrhy na zástupce ČR do komisí FCI;d) zajišťuje kontakt svých členů s FCI;